,,Update ITCamp#5@KMITL

posted on 21 Aug 2008 00:32 by daisukikeita in PROMOTE


สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
         
          ขอเชิญน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายไอทีแคมป์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2551
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยในค่ายจะแบ่งเป็น 3 ค่ายย่อย ให้น้องๆ ได้เลือกสมัครดังนี้ค่ะ


Network Administration Camp
         
          ใน Network Administration Camp น้องๆจะได้เรียนรู้ระบบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์, ระบบปฏิบัติการ Linux, โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, โปรโตคอล, สัญญาณข้อมูล,
การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ และมีโอกาสได้ทำ Lab เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายอีกด้วย


Logic & Microcontroller Camp
         
           ใน Logic & Microcontroller Camp น้องจะได้เรียนรู้เลขฐานต่างๆ รวมถึงวิธีการแปลงเลขฐาน การบวกลบเลขฐาน น้องจะได้เรียนรู้ลอจิกเกตพื้นฐาน เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C
ซึ่งในค่ายมีการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้น้องเข้าใจได้ง่าย เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา C


Robot Programming Camp
         
          ใน Robot Programming Camp เป็นค่ายที่จะสอนให้น้องๆรู้จักกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษา python ซึ่งเป็นภาษาที่โดยพื้นฐานแล้วสามารถเข้าใจได้อย่างไม่ยาก
ซึ่งแน่นอนว่าในค่ายก็จะมีการเรียนการสอนภาษานี้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อจะทำให้น้องๆสนุกไปกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำในสิ่งต่างๆ ตามต้องการ และเป็นพื้นฐานให้สามารถ
ที่จะพัฒนาสู่การเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆได้ในอนาคต


สมัครได้ถึงวันที่ 19 กันยายนนี้เท่านั้นนะคะ ที่   
http://www.it.kmitl.ac.th/itcamp
แล้วเจอกันที่ไอทีแคมป์ครั้งที่ 5 ที่คณะไอทีลาดกระบังค่ะ (>_<)v

edit @ 21 Aug 2008 00:41:28 by Daisuki Keita

edit @ 15 Feb 2009 20:44:28 by Daisuki Keita

edit @ 12 Jul 2009 10:43:03 by Daisuki Keita

Tags: itcamp, kmitl